message

Privacy Policy

Wie zijn we

Het adres van deze website is: https://metamorpha.be.

Inleiding

De privacy van onze bezoekers is voor ons een belangrijk thema. Via deze verklaring informeren we u hoe we u gegevens verzamelen, verwerken en bijhouden. Voor de bescherming van uw gegevens baseren wij ons op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). Wanneer u gebruikmaakt van deze website, gaat u akkoord met de inhoud van dit privacybeleid.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u gebruik maakt van deze website en/of omdat u volgende gegevens zelf aan ons ter beschikking stelt:

 • Voor- en familienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres, locatiegegevens & gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type De gegevens die we van jouw verzamelen, verwerken we binnen België en vallen dan ook onder de Europese wetgeving. Jouw persoonlijke gegevens worden binnen deze wetgeving beschermd.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Enkel die gegevens worden verzameld die nut hebben voor volgende acties of doeleinden:

 • Inschrijving of deelname aan onze activiteiten en dienstverlening, of voor het beantwoorden van vragen naar meer informatie.
 • Onderzoeks- en statistische doeleinden met als doel de website en de dienstverlening te verbeteren. De verwerking gebeurt steeds op een anonieme wijze, waarbij uw identiteit niet kan worden achterhaald.
 • Marketing doeleinden zoals blogberichten en de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt u enkel toegezonden na uw expliciete toestemming (uw inschrijving op de nieuwsbrief). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op elk moment kan afmelden.

Periode gedurende welke uw gegevens worden bijgehouden

Jouw gegevens worden bewaard tot jij jeafmeldt of ons verzoekt om die gegevens te verwijderen.Zolang jedit niet doet houden we jou op de hoogte van onze activiteiten.

We gebruiken cookies, pixels en ander trackingstechnologieën

Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren, en om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media, gebruiken we cookies, pixels en andere trackingstechnologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Inzage en recht op correctie van uw gegevens

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mail: Bart@metamorpha.be.

Hoe beschermen we uw gegevens

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van paswoorden, firewalls en antivirussoftware.Daarnaast werken we voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van persoonsinformatie op de website met betrouwbare partners/leveranciers die de nodige veiligheidsgaranties aanbieden. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Wij delen enkel persoonsgegevens met derde partijen voor de realisatie van dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Volgende soorten bedrijven kunnen ons bijstaan voor de verwerking van uw gegevens. Deze bedrijven mogen zelf deze gegevens niet gebruiken:

 • hosting van onze data en onze website,
 • analyse van onze website (Google Analytics),
 • e-mailing marketing (Mailchimp, Wix)

Wijzigingen aan dit beleid

Eventuele wijzigingen aan deze privacy policy worden op de website gepubliceerd.

Hoe ons contacteren?

Indien u contact wenst op te nemen in verband met dit document, kan dat via Bart@metamorpha.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn , met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst en voorafgaande rechtshandelingen met betrekking tot de producten en diensten van Metamorpha en de verbonden ondernemingen. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Metamorpha, tijdig te hebben ontvangen en te aanvaarden.

1.2. Deze algemene voorwaarden en eventuele schriftelijke bijzondere afspraken vormen samen de overeenkomst tussen Metamorpha en de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Metamorpha zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en tijdig terugzendt aan Metamorpha of wanneer de klant schriftelijk de samenwerking bevestigt of een uitnodiging voor een event aanvaardt.

2.3. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden. Een samengestelde prijsopgave verplicht Metamorpha niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van de bevestiging en het voorschot, indien van toepassing.

2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.6. Metamorpha zal niet gehouden zijn aan het aanbod en/of de offerte indien de klant er rederlijkerwijs van uit kon gaan dat de offerte of het aanbod een materiele vergissing (bv typfout) bevat.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

A. Annulering van advies, opleiding of anderen dienstverlening aan een organisatie

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Metamorpha haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits een betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

Wanneer Metamorpha de bestelling annuleert, en de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal Metamorpha dezelfde schadevergoeding als voormeld, verschuldigd zijn.

3.2. Voor opdrachten waarvoor specifieke annuleringsvoorwaarden gelden, staan deze uitdrukkelijk in de offerte vermeld.

B. Annulering van open inschrijving aan een evenement

3.3. Annulering is kosteloos tot vier weken vóór aanvang van het evenement. Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van het programma, bedragen de annuleringskosten 50% van het deelnamebedrag. Bij annulering binnen de twee weken vóór aanvang van het programma of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van de deelnamekosten en 100% van de overeengekomen verblijfskosten verschuldigd. Je mag altijd een vervanger naar het evenement sturen.

Artikel 4. Levering diensten

4.1. De datum van levering/uitvoering wordt als aanwijzing opgegeven en bindt Metamorpha niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leverings- of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen toevoegt.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Metamorpha bevinden, worden er als goede huisvader met de grootste zorg bewaard maar blijvend op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. De overeengekomen prijs in de offerte is vast en onherzienbaar. Een wijziging aan de prijs is slechts mogelijk voor zover schriftelijk meegedeeld en aanvaard door Metamorpha.

6.2. Metamorpha behoudt zich het recht voor om een voorschot te factureren alvorens de werkzaamheden aan te vatten.

6.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de factuur een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

6.4. Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant, die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de verwijlintresten te betalen.

Wanneer de klant een consument betreft in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal onze firma na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na de eerste kosteloze herinnering, aanspraak maken op de wettelijk bepaalde intresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 en de wettelijk bepaalde forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel XIX.4 WER, en dit vanaf de eerste kalenderdag na de dag van de eerste herinnering.

6.5. Bovendien worden ingeval van laattijdige betaling, alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.6. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

6.7. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds, en zonder uitzondering, een voldoende bewijs op van de correct geleverde diensten.

6.8. Metamorpha behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. In dit geval is Metamorpha niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die te wijten is aan de schorsing van haar werkzaamheden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid - Algemeen

7.1. Metamorpha verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Metamorpha zijn middelenverbintenissen. Metamorpha is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. Metamorpha kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van een opzettelijke fout of de fouten die het leven of de fysieke integriteit van personen aantast. Conform artikel 5.89§1NBW is Metamorpha dus niet aansprakelijk voor zijn zware fout of een zware fout van zijn aangestelden.

7.3. Metamorpha zal, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, waarvan wij, in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Metamorpha beperkt zich aldus tot de directe schade.

7.4. Indien de aansprakelijkheid van Metamorpha toch in het gedrang zou worden gebracht, is deze aansprakelijkheid in alle geval beperkt tot een vermindering van de prijs, of in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de openstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking tot slot van alle rekeningen. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten. De aansprakelijkheid van Metamorpha beperkt zich aldus tot het factuurbedrag.

7.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Metamorpha het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De aansprakelijkheid voor deze uitvoering beperkt zich eveneens tot deze beschreven in artikels 7.1. tot en met 7.3.

7.6. Metamorpha zal niet aansprakelijk zijn indien zij in de onmogelijkheid is om haar verbintenissen uit te voeren omwille van overmacht. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, zal Metamorpha trachten haar contractuele verbintenissen alsnog na te komen, vanaf het moment dat dit terug mogelijk is.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

8.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

8.3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan te allen tijde door Metamorpha eenzijdig, zonder gerechtelijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…), en dit zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Metamorpha het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

9.3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Metamorpha verleende diensten betalen, alsook de kosten die Metamorpha moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Metamorpha nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Metamorpha. Bovendien behoudt Metamorpha het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. Wanneer de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de klant ingeval van beëindiging ten laste van Metamorpha, eveneens aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding van 30%.

9.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële, operationele en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid en privacy

11.1. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy Policy. www.Metamorpha.be

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

12.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen/blokkades op de wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

12.3. Wanneer er zich een geval van overmacht voordoet, stelt de betrokken partij de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de dag waarop zij daarvan op de hoogte is of zou moeten zijn, in kennis. De betrokken partij neemt alle maatregelen om de gevolgen van het geval van overmacht te beperken.

Artikel 13. Nietigheid

13.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

13.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden, en verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een bepaling te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

14.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Metamorpha. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst, dat niet minnelijk kan worden opgelost zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1. Het in gebreke blijven door Metamorpha om haar rechten onder deze overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

15.2. Een wijziging van de overeenkomst is enkel bindend als daarover een schriftelijk akkoord bestaat tussen de partijen.

15.3. Ingeval van wijzigende omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst meer bezwarend maakt verbinden partijen zich er toe het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan, dit conform artikel 5.74 NBW.